Szent László Általános Iskola

Cím: 2060 Bicske, Hősök tere 5.
Telefon: (22) 261-333
Mobil: (30) 656-7260
E-mail: szentlaszlo.bicske@gmail.com
Weboldal: http://www.szentlaszloiskola.hu

Az intézmény igazgatója: Hetényi Anikó
Püspöki biztos: Burbela Grzegorz Ludwik SVD


Az intézmény 2007-ig Szent László Általános Iskola néven működött és vált ismertté.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tagiskolája lett és nevük ettől kezdve Szent Margit Általános Iskola Szent László tagiskolája.

2017-től önálló intézmény Szent László Általános Iskola néven.

- - -

A kultúra, s ezen belül az oktatás nemzeti létünknek, fennmaradásunknak egyik tartó pillére. Ezért össznemzeti érdek jó iskolák létesítése. Ezek a gondolatok vezérelték egyházközségünk tagjait is, amikor a politikai rendszerváltozást követõen keresték a megoldást arra, hogy emberszolgáló, értékõrzõ – és teremtõ tevékenységével a katolikus egyház hogyan lehetne ismét aktív részese Bicske város közoktatásának. Ennek eredményeképpen jött létre 1996-ban a Szent László Általános Iskola, abban az épületben, amely 1948-ig a Római Katolikus Egyház tulajdonát képezte. Iskolánk egy 1. osztállyal, felmenõ rendszerben kezdte meg mûködését, és a 2004/2005-ös tanévben már a második 8. osztályos tanulócsoportunk ballag.

Céljainkat a következõképpen fogalmaztuk meg:

Keresztény világnézetet közvetítõ; testben, lélekben, érzelmi és társas kapcsolatokban az evangélium szellemében történõ nevelésre törekszünk. A korszerû ismeretközlés és a diákjaink egyéni fejlettségéhez igazodó képesség- készségfejlesztés mellett fontosnak tartjuk, hogy Szent László példáját követve, hazájához hû, hitben élõ nemzedéket neveljünk tanulóinkból.

Iskolánk arculatát elsõ sorban

- a keresztény értékrenden alapuló nevelés;
- a néphagyományok, népszokások átörökítése;
- a magyar nemzettudat kialakítása és erõsítése;
- széles alapmûveltség biztosítása;
- a tanulás módjainak megtanítása;
- az intellektus fejlesztése mellett a készségek, a kreativitás formálása, fejlesztése;
- a kulturált magatartási szabályok elsajátítása határozza meg.

Kiemelten fontosnak tartjuk még, hogy a hozzánk kerülõ tanulók, gyermekközpontú, családias, biztonságot, törõdést nyújtó légkörben kapják meg biztos alapokon nyugvó, továbbfejleszthetõ alapismereteiket. Ugyanakkor e légkör meghatározó eleme a rendezõ fegyelem és a személyre szabott számonkérés is.

Oktató munkánk jellemzõi

- általános tantervvel haladunk és hagyományos módszerekkel folyik az oktatás;

- alsó tagozaton a fõ hangsúlyt a kulturális alapkészségek elmélyítésére helyezzük, hisz minden késõbbi tanulás erre épül;

- 1. osztályosaink szótagoló olvasástanítási módszerrel tanulnak meg olvasni;

- képzési feladataink középpontjában felsõ tagozaton három tantárgy áll: a matematika, a magyar nyelv és irodalom és az idegen nyelv, mindhárom tantárgyat az adott osztály létszámának, mentális képességeinek függvényében csoportbontásban és magas szintû szakköri keretek között tanítjuk;

- emellett különös gondot fordítunk mindkét tagozaton: az ének-zenei képzésre, néprajzi ismeretek átadására, népi kézmûves tevékenységek elsajátítására, néptánccal való ismerkedésre;

- alsó tagozatos növendékeinknek iskolaotthont, felsõ tagozaton pedig- igény szerint- napköziotthont és stúdiomot biztosítunk;

- tanulóink - érdeklõdési körüknek megfelelõen – többféle szakköri foglalkozás közül választhatnak;

- tanulmányi eredményeink egyre kiemelkedõbbek, vonzóbbak, ezt leginkább továbbtanulási mutatóink, és a felvételi elõkészítõk megmérettetései igazolják (pl. a térségi Vajda-próbán folyamatosan elsõk között szerepelnek növendékeink).

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk