Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Cím:
Székhely: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.
Óvoda: 2040 Budaörs, Szabadság u. 18.
Postacím: 2040 Budaörs Pf. 224
Telefon: (23) 442-615
Óvoda tel.: (23) 441 500
E-mail: info@mindszenty-budaors.hu, mindszentyovoda@gmail.com, mindszentyovoda@mindszenty-budaors.hu,
Weboldal: http://mindszenty-budaors.hu/

 

Székhely: Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola

Az intézmény igazgatója: Pintér Anasztázia
Óvodai intézményegység-vezető: Béresné Dajka Katalin
Püspöki biztos: Nobilis Márió

Tovább az óvodához >

Tovább az általános iskolához >

 


Óvoda

 

Az intézmény 2007-ig Szent Vince Óvoda néven működött és vált ismertté.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett, a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolával, és nevük ettől kezdve Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. A 2013-as évtől kezdve hivatalos elnevezése: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

- - -

A közösség olyan „iskola”, amelyben megtanulunk élni. Különbözõ helyzetek, szituációk alkalmasak arra, hogy az igaz értékek felé vezessük a gyermekeket. Tiszteletadás a felnõtteknek, társainak, az adni tudás öröme, a másik és a másság feltétel nélküli elfogadása. A heti egy hittanórán, Jézus életén keresztül ismerkednek meg a gyermekek a keresztény értékekkel. A közös ima, a jó cselekedetek vállalása minden napunk fontos része. Tiszteljük a gyermeket! A legkisebb csírában már ott van az a nagyság, amit becsülni kell. Nekünk pedagógusoknak, felmérve, felismerve az egyre gyakrabban, súlyosabban jelentkezõ problémákat, annak megoldási lehetõségeit keresve olyan programot kellett megfogalmaznunk, amelynek alkalmazásával sokat tehetünk a „ma” gyermekeiért, a keresztény értékrend közvetítésével. A „mai” gyermek sajátossága az, hogy „mai”. A mi rohanó világunk gyermeke. Nehezebben kezelhetõ, nehezebben tudja gyermekkorát kellõ korlátok és belátások mellet megélni. Nehezebb számára az etikai követelmények betartása. Ennek következtében több törõdést, gondoskodást igényel. Az értelmi ráhatást sokkal inkább kell kiegészítenie az érzelmi ráhatásnak. Intézményünkben fõ cél és feladat a differenciált foglalkoztatás, a gyermek önmagához képest történõ fejlesztése, valamint az, hogy a tanulás az ismeretek elsajátítása, készség szinten történõ alkalmazása minden esetben az öröm forrása legyen. Óvodánkat 1993 szeptemberében Szentgyörgyvölgyi Zoltán plébános atya alapította a szülõk igényeinek eleget téve.

Az Õzike csoport: Hat óvodai csoportunkban egyben, középsúlyos fogyatékos gyermekeket fejlesztünk, foglalkoztatunk. Õk szakértõi vizsgálati vélemény alapján kerülhetnek óvodánkban, a törvény szerint 8 éves korukig fejleszthetjük õket, óvodai keretek között. Célunk, hogy a gyermekek adottságai szem elõtt tartva, felkészítsük õket a továbbtanulásra, a teljes értékû életre.

Óvodában iskola: „Lurkó osztály” Az idejáró gyermekeknek más a státusza, mint iskolába járó elsõs társaiknak. Õk az iskolába lépéskor a legnagyobbak az intézményben. Kik ezek a gyerekek? Tanköteles korúak, ám különbözõ okok miatt, vagy szociálisan, vagy az értelmi mentális fejlettség terén nem felelnek meg az iskolaérettség kritériumainak. Olyan módszertani képességorientált program szerint (Meixner) tanítunk, amely figyelembe veszi a gyermek fejlettségi szintjét, esélyt ad a lemaradónak. Jelenleg két osztályban 26 gyermek tanul.

Logopédia az óvodában. Napjainkban egyre több a beszédhibás gyermek. Az iskolaérettség egyik kritériuma a megfelelõ beszédfejlettség. Gyakran csak az iskolaérettségi vizsgálatokon derül ki, hogy a különben iskolaérett gyermek beszédgyengesége miatt nem iskolázható be. Ezen csak preventív, szakszerû beszédneveléssel lehet hatékonyan segíteni. Logopédiánk jól felszerelt. 23 éve dolgozik logopédus az óvodában, napi kapcsolatot tart az óvónõkkel, tanítókkal, szülõkkel, ismeri a gyermekeket, a beszédjavításon kívül fejlesztõ foglalkozásokat, dyslexia prevenciós órákat tart.

Évente rendszeres programjaink

- Tanévnyitó szentmise Veni Sancte;

- Minden hónap elsõ vasárnapján óvodás mise, ahol az óvónõk kórusa énekel. Ezt megelõzõen szülõkkel közös éneklés évi két-három alkalommal a tornateremben;

- Adventi készülõdés;

- Farsang;

- Táncház minden hónapban egyszer élõ zene;

- Március 15. A Lurkók önálló mûsorral készülnek, nagy zászlóval, csoportról-csoportra járva toboroznak!

- Ópusztaszer, a Feszty-körkép és a nemzeti park megtekintése a nagycsoportosok és a Lurkók részvételével;

- Anyák-napja: Egy színes csokor az év során tanult énekekbõl, versekbõl az édesanyáknak;

- Gyermeknap: Lufi, fagyi, móka, kacagás;

- Tábor: négy napos, csak az iskolába indulóknak Vasvár, Szentkútfürdõ az idén már hatodik alkalommal, ötven gyermekkel.

 


 

Általános iskola

 

Az intézmény 2007-ig Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola néven működött és vált ismertté.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett a volt Szent Vince Óvodával és nevük ettől kezdve Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. "013 őszétől a hivatalos elnevezés: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

- - -

Internetes vetélkedõ, melyekrõl részleteket ITT olvashat.

Sok év áldozatos munkája után 50 év elteltével 1994. szeptemberében éledt újjá Budaörsön a katolikus oktatás - akkor még saját épület nélkül. 1997. szeptember 1-jén vehettük át a felszentelt, új épületünket, ami 9 tanteremmel várja a gyermekeket.

Iskolánkba elsõsorban a vallásukat gyakorló családok gyermekeit várjuk, de az iskola nyitott minden budaörsi polgár gyermeke számára, akinek szülei igénylik a keresztény nevelést - oktatást ‚és maguk is keresztény értékrend szerint nevelik a gyermeküket.

A nevelésre kívánunk hangsúlyt fektetni, de emellett természetesnek vesszük a minden tantárgyban való alapos, magas szintû oktatást. Célunk az, hogy munkájában ‚s meggyõzõdésében kitartó, mûvelt, hazáját szeretõ és hozzá ragaszkodó fiatalokat neveljünk. Másfelõl elõsegítjük az ébredõ Istenhit megerõsödését ‚és a meglévõ hit evangéliumi alapú kiteljesedését. Nevelési programunk az egyetemes és katolikus keresztény értékekre épül. Iskolánkban a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk.

Iskolánkban jelenleg 240 tanulót oktatunk-nevelünk nyolcosztályos rendszerben. A 2003/2004-es tanévtõl felmenõ rendszerben alsó tagozaton 2-2 osztály indítását tervezzük, míg a felsõben évfolyamonként egy-egy német nemzetiségi nyelvet tanuló osztályunk van. Elsõben még két lurkó osztályunk is van.

A német nemzetiségi nyelvet kis létszámú csoportokban (12-14 fõ) intenzíven, az életkori sajátosságokat figyelembe véve tanítjuk. A heti két hittan óra órarendbe illeszkedik.

Tanulóink érdeklõdési körüknek és igényeiknek megfelelõen választhatnak a gazdag tanórán kívüli lehetõségek közül. Jelenleg: gyógy-testnevelés, alsós és felsõs matematika, technika-háztartási ismeretek, furulya, sakk, irodalmi, rajz, német és biblia szakkörök mûködnek. Énekkarunk fellépéseivel gazdagítja ünnepeinket.

1998. decemberére elkészült a tornacsarnok is, ahol az iskolai testnevelésen kívül különféle sportköri foglalkozásokat is szervezünk.

Az iskolában kiépült számítógép-hálózat oktatóprogramok tanórai alkalmazásával segíti a színvonalas oktatást, illetve felsõ tagozaton az informatikaoktatást. Hangsúlyt fektetünk hazánk (településünk) kulturális örökségének ‚s nemzeti hagyományainak megismertetésére.

Minden jelentkezõ gyermeknek étkezést ill. napközis foglalkoztatást tudunk biztosítani.

Évente egy alkalommal Mindszenty-díjjal jutalmazunk három diákot, akik segítõ-készségben, kitartásban, egymás iránti szeretetben, viselkedésben példát mutatnak társaiknak.

 

 

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk