Egyházmegyei Zarándoklat Bodajkra - elsőáldozók zarándoklata - beszámoló

2015. 09. 12. | | 2015. 09. 14.

 

 

 

Ó bodajki Mária, segítőnk!

2015.09.12. - A székesfehérvári egyházmegye hagyományos, kétnapos bodajki zarándoklatára idén már 11 településről érkeztek gyalogosan hívek, hogy imádkozzanak a Segítő Szűzanyához. Spányi Antal püspök egy különleges ajándékkal lepte meg az ősi kegyhelyet.

„Ahol a Szűzanyát mélyen tisztelik, ott hit van, megtérés, gyónás és imameghallgatások.” - mondta Mórocz Tamás bodajki plébános a zarándokokat köszöntve, akik Székesfehérvárról, Mórról, Csákberényből, Érdről, Vértessomlóról, Magyaralmásról, Csákvárról, Sörédről, Pusztavámról, Kisbérről és Tatabányáról érkeztek egyházközségük zászlója alatt.  A Máriához szóló közös imádságok után, a Kálvária dombhoz vonultak a zarándokpapok és a hívek, hogy a hagyományok szerint megkezdett kétnapos búcsún, először keresztutat járjanak, az Úr szenvedéséről elmélkedjenek a stációknál. Az ünnep előesti szentmiséjét a zsúfolásig megtelt zarándokudvarban, Hajdu Ferenc provikárius, érdi plébános tartotta.

Az imádságban és a szentmise áldozatban eltöltött éjszaka után a zarándoklat fő eseménye következett, a püspöki búcsúi mise. Az egyházmegyében az idén elsőáldozók a főpásztortól külön meghívást kaptak Bodajkra, hogy együtt ünnepeljék meg az Úr Jézushoz való tartozásukat. A gyermekek versekkel és imával köszöntötték a püspököt, majd a plébános üdvözölte az eseményen résztvevő nagyszámú zarándoksereget, és a környék országgyűlési képviselőit, polgármestereit, köztisztviselőit.

Spányi Antal püspök a szentmise elején azt kívánta a megjelent családoknak, gyermekeknek, hogy érezzék át a hely kegyelmeit, találkozzanak Márián keresztül az Úr Jézussal. „A Szűzanyán keresztül, az ő lelkületén keresztül kell felismernünk Jézust, és vele együtt élni a mindennapokban.” - hangzott el a köszöntőben. „Krisztus barátsága olyan, mint a világosság, nem lehet egyedül hordozni, nem lehet elszigetelten birtokolni; aki megszerezte, akaratlanul osztogatja. Nem lehet csak magunknak világítani.„ - idézte Prohászka püspök szavait. A főpásztor az ünnep elején bejelentette: hálából a bodajki hívek hűséges és kitartó hitéért, köszönete jeléül visszahozta az ősi bodajki kegykép másolatát. A magas színvonalú restaurátori munkának köszönhetően, súlyos állapotából ismét a régi szépségében tisztelhetik a hívek az egykori bodajki Mária képet.

Smohay András művészettörténész ismertette a kép történetét: A nép nyelvén „szerecsen Máriának” nevezett ősi kegyképet a zarándokok egykor egy nyitott kápolnában tisztelhették. A képet már a XIX. században meg akarták óvni az időjárás okozta károktól. A megyés püspök kérésére két éve fogtak hozzá restaurálásához. A párhuzamosan folyó történeti kutatások alapján kiderült, hogy ez a kép annak a bécsi Segítő Mária kegyképnek a másolata, amely az 1697 körül épült bodajki kegytemplom elődjének oltárképe lehetett.

A bemutatás után az elsőáldozók a kegyképmásolatnál virágokat helyeztek el, majd a főpásztor ünnepélyesen megáldotta az ősi Mária képet.

Spányi Antal püspök ünnepi beszédében hangsúlyozta: ez az elődeink által tisztelt kép története is mutatja, hogy Bodajk nemcsak a fehérvári egyházmegyének, hanem minden kereszténynek kedves Mária kegyhelye volt. Ezen a helyen Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre, valamint az itt járt szentek nyomán sok nemzedék imádkozott, akikhez jó csatlakozni, védelmet, vigaszt és segítséget kérni a Szűzanyától. „Adjunk hálát azért, hogy az Ő gyermekei lehetünk, köszönjük meg, hogy meghallgatja kéréseinket. Örömmel tegyünk tanúságot, különösen a mai, hazánkat is fenyegető nehéz helyzetben, hogy életünk Mária oltalma alatt áll.”

A szentmise végén a megyés főpásztor imádkozott a zarándokok szándékaiért, a családokért és a Szentatya kérésének megfelelően imádkozott az üldözött keresztényekért és a hazájukból elvándorolni kényszerülőkért. Majd az egykori bodajki Segítő Szűz Mária kép másolatát az elsőáldozók körében, ünnepélyesen elhelyezték a kegyoltár mögött a templom relikviái között.

BPK
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor, valamint szombati képek: Somogyi Tamás
Videó: Somogyi Tamás és BPK

 


 

 

Ima a bodajki Szűz Máriához
2015. szeptember 13.

Bodajki Szűzanya, mennybevételed és megkoronázásod örömére, amelyben Szent Fiad részesített, kérünk mi, akik csatlakozunk első szent királyunk, számtalan ide zarándokló magyar testvérünk imáihoz, esdj ki Szent Fiadtól számunkra, a székesfehérvári egyházmegye hívei és családjai, papjai és egyházközségei számára sok kegyelmet: szeretetet szent Fiad, valamint Egyháza és egyházmegyénk iránt. Esd ki számunkra a Szentlélek hét ajándékát, elkövetett vétkeinkért az őszinte bűnbánatot, bűneink és mulasztásaink bocsánatát.

Esd ki számunkra Isten őszinte és igaz szeretetét és önmagunk, családunk helyes szeretetét, győzelmet a kísértésekben, kitartást a jócselekedetekben és szent buzgóságot az Egyház szolgálatában.

Imádkozz ki számunkra igaz lelkiséget, életszentséget, a lélek és a test egészségét, lángoló buzgalmat a hitünkről való tanúságtételben.

Légy mellettünk és imádkozz érettünk halálunk óráján, hogy a szükséges kegyelmekkel megerősítve leljünk boldog halált. Esd ki Urunktól megholt szeretteinknek az örök nyugodalmat.

Bodajki Szűz Anya, Segítő Szűz Mária, légy a mi Égi Anyánk, segítsd közbenjárásoddal lelki megújulásunkat. Neked ajánljuk minden fáradozásunkat, Fiadtól kapott küldetésünk teljesítését! Járj közben új papi és szerzetesi hivatásokért. Imádkozz érettünk, egyházmegyénk híveiért és egész magyar nemzetünkért!

Bodajki Szűz Anya, mindnyájunk édesanyja, könyörögj érettünk!

Ámen.  

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

 


 

  


 
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk