Visszatért szeretett zarándokhelyére, Bodajkra Szent István király - beszámoló

2020. 09. 12. | | 2020. 09. 14.

 

 

Visszatért szeretett zarándokhelyére, Bodajkra Szent István király

2020.09.12. – A bodajki búcsú első napján, 2020. szeptember 12-én, a Segítő Szűz Mária megújult templomának oltárkövében helyezte el Spányi Antal megyés püspök Szent István ereklyéjét a templom búcsúünnepén. A szent király visszatért arra a zarándokhelyre, amely a példáját követő utódoknak köszönhetően ma is a Mária-tisztelet, az imádság kiemelten szent helye a székesfehérvári egyházmegyében és az egész magyar egyházban. A járványhelyzetre való tekintettel élőben közvetítették a bodajki Szűzanya búcsúi szentmiséjét, hogy mindazok, akik sok éve elzarándokoltak Bodajkra, lélekben jelen lehessenek a kétnapos ünnepen.

A kegyhely az előző 275 évben folyamatosan épült és szépült, mindig többé téve azt a Szent István-i imádságos helyet, amely méltóan viseli a legrégebbi magyarországi kegyhely címet. Az ezeréves zarándokhely múltjához méltó, nagyszabású felújítási és átalakítási munkálatok, Magyarország Kormánya és a Székesfehérvári Egyházmegye jelentős anyagi támogatásának köszönhetően valósultak meg, teljesen megújítva a Bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomot és környékét.

A hagyományokhoz híven, gyalogosan érkező zarándokokat az ünnepi nyitószentmise előtt Mórocz Tamás plébános fogadta. Elmondta, Bodajk egy olyan zarándokhely, ahol a Szűzanya sokaknak meghallgatta már kérését. „Itt csatlakozhatunk azok imádságába, akik hálatelt szívvel köszöntötték a bodajki Szűzanyát, és kérték a Boldogságos Istenanyát, a Bodajki Mindenkor Segítő Szent Szüzet mindenféle ügyükben. Ebben az évben különösen is figyelünk a kegyhelyre amiatt, ami a világban zajlik, hogy félelmeinket, kilátástalanságainkat és reménytelenségünket is idehozzuk. Kérjük attól a Szent Szűztől, aki az 1600-as évek járványai közepette oly sokaknak segített, hogy áldja meg a világot, segítse ezt a nemzetet, segítsen bennünket. Így térdelünk le a Szent Szűz oltára elé, és köszöntjük Őt a lorettói litániával.”

Az újjáépült, ősi Mária-tisztelő kegyhelyen a hívek nevében a bodajki képviselő-testület elnöke, Kovács János köszöntötte az egyházi és állami vezetőket, a meghívott vendégeket és zarándokokat. Felkérte Spányi Antal megyés püspököt, hogy szentelje fel és áldja meg a megújult zarándokhelyet és templombelsőt. Köszönetet mondott minden anyagi és erkölcsi támogatásért, amit a bodajki egyházközség kapott. „Hálával tartozunk plébánosunknak, aki állandó jelenlétével felügyelte a beruházást, és minden idejét megragadta, hogy tevékenységeit a közösség érdekébe állítsa. És hálával tartozunk Püspök úrnak, hogy az évek során nagy jelentőséget tulajdonított Bodajk város Mária-tisztelő kegyhelyének. Az új zarándokudvar területe kétszeresére nőtt, új kiszolgáló épületek készültek, megújult a szent kút és környezete, urnás temetkezési hely létesült, a templom számára még egy harang készült, valamint elkészült a felújított oltár, és teljesen új szembemiséző oltár került a szentélybe. Az egész templombelső megújult, ezért hála és köszönet mindenkinek, aki a tervezésben és a végrehajtásban részt vett. Bízzunk benne, hogy a hit továbbadásának bölcsője lesz ez a kegyhely, és reméljük, hogy a jó cél érdekében elvégzett munka és imádság Isten dicsőségét fogja szolgálni” – fogalmazott az elnök.

A fiatalok szavalata és a világi elnök gondolatai után Mórocz Tamás plébános is köszöntötte a megyés püspököt, aki, mint elmondta, nyitott szívvel, látható belső örömmel érkezik mindig Bodajkra, személyén keresztül békét hozva az ittenieknek. „A főpásztor nem jött üres kézzel. Régóta mondogattuk, sokan kérdezték, vajon mi lesz az a különleges ajándék, amit elhoz, hogy új hangsúlyt adjon itt a Bodajki Szent Szűz tiszteletében. Nagy öröm számunkra, hogy Szent István király koponyaereklyéjéből kap egy töredéket Bodajk, amelyet az új szembemiséző oltárban helyezünk el. A szent király aláírását gravíroztattuk az oltárkőbe, amely megerősíti az oltárcsóknál a papokban és az ideérkező zarándokok tiszteletében, hogy Szent István nemcsak ezeréve volt itt, hanem most is velünk van” – jelentette be a rendkívüli eseményt a plébános.

A megyés püspök az ünnepi liturgia elején azt hangsúlyozta: a megújult kegyhely nemcsak egy a kegyhelyek sorában, hanem minden bizonnyal Magyarország legősibb zarándokhelye. „Idejárt imádkozni az első Magyar Szent Család, imádkozott többször Szent István király, aki ezentúl még inkább, ereklyéiben fizikailag is jelen lesz ezen szent helyen. Továbbra is imádkozik minden magyarért, a magyar kereszténységért, hogy küldetését teljesítve segítse hitre Európát és a világot” – mondta a főpásztor, majd megköszönte mindazok munkáját, akik bármilyen módon segítették a kegyhely újjászületését. Köszönetet mondott a kormánynak, a városnak, a polgármesternek azért a támogatásért, amely nemcsak egy újjáépítést jelent, hanem magával hozza a lelkek megújulását is.

A szentelés szertartása a víz ünnepélyes megáldásával kezdődött. Majd a főpásztor a szenteltvízzel meghintette az oltárt, a tabernákulumot, a templom falait és a híveket. „Részesedjünk örömmel az Úr asztaláról, és töltse el szívünket szent reménység. Amikor az oltárhoz gyülekezünk, az élő szegletkőhöz, Krisztushoz járulunk, akiben szent templommá épülünk … Megáldjuk ezt a templomot, amely megszépült, legyen mindig Isten hajléka, találkozzon itt az ember az őt szerető Istennel” – hangzott el az imában.

Spányi Antal püspök meghatottan beszélt arról, amikor belép valaki a templomba, amelyet évszázadokkal ezelőtt Bodajk kis településén építettek, az a gondolata támad, hogy az elődök valami nagyon szépet akartak alkotni. Valamit, ami Isten Országát, a mennyei szépséget tükrözi, amely felemeli az embert a hétköznapi élet gondjaiból. „Lehetetlenség itt nem megtapasztalni valamit ebből az örök szépségből, ami nem önmagáért van, hanem Istenre mutat, aki eljött közénk, hogy mindenben hasonló legyen hozzánk, a bűnt kivéve. … Isten kiválasztotta a Názáreti Szüzet, hogy Őáltala öltsön testet Isten Fia, a második isteni személy.”

A főpásztor az ünneplőknek Szűz Mária életét, mint áldozatokkal teli utat mutatta be, amely az Isten Fia áldozatával együtt arra tanít bennünket, a mi életünk is váljék áldozattá. „Áldozatot kell hoznunk a családunkért, a ránkbízottakért, azért, hogy együtt megtartsuk az Egyház tanítását és parancsait. Áldozat naponta buzgón és kitartóan imádkozni, hetente megszentelni az Úr napját, a hitünk mellett kiállni, amikor a világban kigúnyolnak minket. … Az áldozat útja azonban mindig Istenhez visz. Ahogy a kínhalált halt és feltámadt Krisztus az Istenhez érkezett, a Boldogságos Szent Szűz pedig felvétetett a mennyei boldogságba testestől-lelkestől. Hisszük, hogy megérkeztek az égbe Szent István, az első Magyar Szent Család, a magyar szentek és családjainkban sokan, akik a hit útját járták” – hangsúlyozta a megyés püspök, majd hozzátette: „Ajándékot kaptunk ma, a szépséget, amely kegyelmet közvetít, a templomot, amely az Isten háza, az oltárt, amely Isten áldozatának a helye. Ehhez kapcsolódunk mindennapi áldozatunkkal, felajánlásunkkal, keresztjeink vállalásával. Adja az Úr, hogy erről a helyről áradjon a kegyelem, újítsa meg az életünket és általunk az egész társadalmat. Őrizzen meg bennünket Szent István imája, aki velünk lesz itt az oltárban. Imádkozzon a mai világért, a mai magyarokért, hogy mi is, mint Ő, Krisztus-követők lehessünk. … Az Isten kegyelmét bőven adja mindenkinek, aki kész befogadni, aki kitárja előtte a szívét. Adja az Úr, hogy mindig, minden találkozásunkban, gondolatunkban ezzel a kegyelemmel erősítsünk másokat!”

Spányi Antal püspök buzdító szavai után az oltár konszekrálásának szertartása következett. A bevezető ima után a főpásztor vezetésével elénekelték a Mindenszentek litániáját, majd a püspök elmondta a felszentelési imát, és megkente szent olajjal az új szembemiséző oltárt. „Legyen szent hely ez az oltár, ahol néped az üdvösség csodálatos titkait ünnepli, felajánlja adományait, eléd terjeszti kéréseit” – imádkozta és a szertartás mintegy csúcsaként, ünnepélyesen elhelyezte Szent István ereklyéjét az oltár kövében. „Ez legyen az ünnepi asztal, amelyhez, mint Krisztus vendégei örömmel járulunk, hogy hétköznapjaink gondját és terhét reád bízzuk, és az új munkához lelkünk új erőt nyerjen.” Miután a főpásztor ünnepélyesen megkente krizmával az oltár közepét és négy sarkát, meggyújtották az ott elhelyezett máglyákat. „Imádságunk mint tömjénfüst szálljon eléd Istenünk, és amint ezt a házat betölti a tömjén illata, ugyanúgy járja át az Egyházat Krisztus evangéliumának szelleme.” Végül megtisztították az oltárt mindentől, feldíszítették, és elhelyezték a szentmise bemutatásának kellékeit. A gyertyák meggyújtásával fejeződött be az oltár felszentelése. „Krisztus világossága fényeskedjék az oltáron, és ez a fény ragyogjon mindazokra, akiket itt vendégül lát az Úr” – fejezte be imáját a püspök. A szentmise végén a főpásztor megáldotta a megújult főoltár tabernákulumát, és elhelyezte benne ünnepélyesen az Oltáriszentséget.

Az ünnepi liturgia zárásaként, Szűz Mária szent nevének ünnepén, Spányi Antal püspök a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett, vértesszentkereszti apátság címét és a vele járó kiváltságokat Mórocz Tamásnak adományozta, a bodajki kegyhely felújításában végzett kiemelkedő munkája, hűséges lelkipásztori szolgálata és példamutató papi élete elismeréséül. A plébános meghatottan köszönte meg az elismerést, a közös munka örömét és a számtalan kegyelmet, amelyet a felújítás sokszor nehéz napjaiban is megtapasztalhatott. Külön kiemelte a megyés püspök szeretetét, amellyel a bodajki kegyhelyet a szívébe zárta.

A Bodajki Segítő Szűz Mária búcsúja az éjszakai virrasztással, engesztelő imákkal és további szentmisékkel folytatódott. 

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

 


 

Kapcsolódó anyagok:


Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk