Hitoktatói szakmai nap és Szent Gellért díjak átadása - beszámoló

2022. 10. 15. | | 2022. 10. 20.

 

 

2022.10.15. - Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte a közel 100 hitoktatót, a 2013. óta 8. alkalommal megrendezésre kerülő szakmai napon, 2022. október 15-én a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Köszönetet mondott a hitoktatóknak a nehéz időszakban végzett munkájukért. Hangsúlyozta, hogy igenis hálásnak kell lennünk azért, hogy bemehetünk az iskolákba. A katekéta életével, munkájával, jelenlétével példát mutat a rábízott gyermekeknek. Felelősségteljes munka ez, amelyet örömmel kell végeznünk, hogy beleégjen a gyermekek szívébe, lelkébe, amit hallanak, amit tanítunk, hogy vigyék haza családjukba. Ez már Önök után, Önök nélkül is működni fog tovább.

A köszöntő után Püspük atya átadta a Szent Gellért díjakat. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított, a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismeréseként adományozott díjat, 2020. évtől nem csak egyházi fenntartásban működő intézményekben tanító pedagógusok, hanem hitoktatók is megkaphatják.

Ezüst fokozatú elismerésben részesült Herczegné Kutasi Ilona – hittanár, aki több évtizede hitoktat és fogja össze a hitoktatói feladatokat Tatabányán. Arany fokozatú kitüntetést kapott Képli Mária – hittanár, aki több mint 40 éve hitoktat és szaktanácsadói feladatokat is ellát a Székesfehérvári Espereskerületben.

Szakmai tájékoztatókkal folytatódott a program. Szalma István EHF igazgató ismertet-te az EHF és EKIF munkáját, működését, az óralátogatások tanulságait, ahol több esetben atyák is részt vettek ezeken az alkalmakon. Nehézséget jelent, hogy 1-1 hitoktatónak 5-6 hely-színen kell helytállnia. A statisztikai adatok igen kedvezően alakultak az elmúlt években:
Hit- és erkölcstan oktatásban 14436 gyermek
Fakultatív oktatásban 2516 gyermek
Egyházi iskolákban 4987 gyermek (saját fenntartású és más felekezeti intézményekben)
Ez összesen: 21939 gyermek nevelését, oktatását jelenti.
Az egyházmegye fenntartásában immár 21 intézmény működik.

Szalma István kiemelte, hogy milyen fontos az egyházi programokon való részvétel fontossága (tavaly például az Eucharisztikus kongresszus). Ugyanilyen nagy hangsúlyt kell tulajdonítani a népszámláláskor a hitünk megvallására, hogy katolikus kereszténynek valljuk magunkat.

Ezután az aktuális kérdések, problémák, adminisztrációs dolgok megtárgyalása következett Visiné Farkas Katalin oktatásügyi referens előadásában. Felhívta a hitoktatók figyelmét a pontos, határidőben történő adatszolgáltatások fontosságára, azok betartására, hiszen enélkül a hivatal sem tudja teljesíteni a kötelezettségeit.

Semegi Mária a Dunamenti Espereskerület referense ismertette a KATTAN-t. A Dunamenti és a Mezőföldi kerület tagjai 1 hónapja használják, tesztelik a rendszert. Katolikus tankönyvek digitális formában elérhetőek a regisztrációt követően, melynek használatához okostábla vagy projektor szükséges. Tanári hozzáférést biztosítunk azon katekéták számára, akik élni kívánnak a rendszer használatával.

Fehér Margit a Vértesi Espereskerület szaktanácsadója beszámolt az október 13-dikai Alsószentiván-i zarándoklatról.

A rövid szünet után Ugrits Tamás irodaigazgató, püspöki helynök előadása következett:

Szakmaiságunk, ami összeköt bennünket Jézussal, hiszen tőle kaptuk a feladatot. Szolgálatunk alapja a HIT. Élő személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Mk 6,33-44 Az első kenyérszaporítás történetét olvasta fel és eköré fűzte gondolatait. Jézus munkatársakat választott maga mellé, először a 12 apostolt, majd a 72 tanítványt, asszonyokat. Jézus közelében vagyunk, szüksége van ránk, a munkánkra. Ő van a középpontban, az Ő bizalmát élvezzük. A tanítványoknak tanítaniuk és gyógyítaniuk kellett. Tanítani tanulva, alázattal, gyógyítani gyógyulva, Jézus erejével, kegyelmével! Az utolsó vacsorán mondta Jézus (Jn 15,15) „… Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.” Kölcsönös bizalom Jézus és az apostolok/katekéták között!

Nem kétséges, a munkánk fáradsággal jár. Szent Ágoston szerint, aki szereti, amit csinál, az nem fárad el. Első a munka, utána a pihenés. A semmittevés, a lustaság nem egyenlő a pihe-néssel. A becsülettel elvégzett munka után jár a pihenés. Mi keresztények csak Jézussal tudunk pihenni. Mt 11,28 „Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” 6 nap alatt teremtette Isten a világot a 7. napon megpihent. 7. nap szava a Sabbat=abba hagyni. Vasárnap a pihenésé, a családé. Együtt ebédelni, együtt lenni. Elhagyatott helyen lenni, ahol megpihenhetünk, együtt lehetünk. Ez történt az első kenyérszaporítás alkalmával is egy sivár helyen, ahol nem volt mit enni. A tanítványoknak Jézus ezt felelte: „Ti adjatok nekik enni.” Olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. A jó pásztor életét adja a juhokért, mindenét odaadja másokért.

Ez a mi hivatásunk, hogy odaadjam az életemet. Senki nem veszi el, hatalmam van odaadni! A jó pásztor szavára hallgatnak. Előttünk halad és velünk is. Egységben gyűjt, egy akol – egy pásztor! A tanítás az irgalom eszköze. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” A szeretet tartja össze a világot, ezt Krisztus hozta el közénk! Az egységet a szeretet tartja össze! Naponta hálát kell adnunk, hogy gyermekek között lehetünk, hogy őket taníthatjuk. Személyes kapcsolataink lehetnek. Mindig többet kapunk a gyermekektől, mint amit adtunk nekik! Értéket adunk, amikor tanítunk. Nem csak a látható világ van, ezt csak a hívő ember tudja átadni a másiknak. Vágyaink, céljaink az égben teljesednek ki, Istennél! 

„Ti adjatok nekik enni”! Ez erőnket meghaladó feladat, ha csak természetes szinten gondolunk a természetfeletti tennivalónkra. Aki meghívott minket, az utat is mutat. „Senki sem jó mindenre, de mindenki jó valamire!” Minden közösség alapja az egység, a rend mely által nincs munka, nincs tanítás. Megbízható a munkánk! Rend, biztonság, felelősség! Mindennek következménye van. Addig tart a szabadságunk, amíg a felelősségünk, melynek következménye van. Amink van adjuk oda, ezt imádságban tudjuk odaadni a ránkbízottakért. Tudjunk értük imádkozni. Csak ezt tudja Isten megáldani. Jézus áldása van a munkánkon. Velünk együtt akarja a problémáinkat megoldani. Természetfeletti missziós küldetésünk van. Minden csoda, ami történik a munkánk nyomán!

Életünkben, szolgálatunkban folytatódik! Mindig lesznek éhezők, mindig jönnek elsősök! Krisztus nemcsak kenyeret ad, hanem benne Önmagát, az Oltáriszentségben! A 12 kosár ott maradt, tovább táplálta a népet. Valahogy mindig ott maradunk, a tanításunk örökre szól! Visszajönnek, megköszönik, hogy velünk voltál, hogy szerettél, hogy tanítottál!

Az előadások után szerény Agapé, majd esperes-kerületenkénti csoportmegbeszélés zajlott az előadáson elhangzottakról, melyet a szaktanácsadók koordináltak. Ezt követően a csoportokban felmerült témák összegzése, a szaktanácsadók beszámolója következett.

A kiértékelések után Szalma István EHF igazgató zárta a szakmai napot. A hitoktatókra és családjaikra Isten áldását kérve, közös imádsággal zárult a nyolcadik hitoktatói szakmai nap.


dr. Noske Richárdné Krisztina
Képeket készítette Semegi Józsefné


Képtár

 

 


 

  


 

 


  
 

 

 

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk