Prohászka Ottokár halálának 83. évfordulója alkalmából emlékmise - beszámoló

2010. 04. 10. |

 

A hagyományoknak megfelelően konferenciával és szentmisével emlékeztek meg Prohászka Ottokár halálának évfordulójára, a Székesfehérvári Egyházmegye és a Központi Szeminárium szervezésében. Idén egy ünnepélyes bejelentéssel kezdte köszöntőjét Dr. Kuminetz Géza rektor: a szeminárium impozáns dísztermét ezentúl Prohászka Ottokár teremnek nevezik. Méltó, hogy a jeles papnevelő, a hittudományi kar egykori dogmaprofesszorának emlékét – aki az 1927-ben az épület falai között hunyt el – ekképpen is őrizze a szeminárium.

 

koszorúzás

 

Ebben az évben április 8-án emlékeztünk Széchenyi István halálának 150 évfordulójára is. Prohászka Ottokárnak – korának egyik legnagyobb egyházi személyiségének – vélekedését a legnagyobb magyarról Kőrösiné Dr. Merkl Hilda a Prohászka Gimnázium igazgatója és a Széchenyi Emlékbizottság elnöke idézte fel: „Széchenyi Istvánnak volt érzéke e felsőbb világba való behatolásra s éppen gyakorlati érzéke volt összhangban a szellemi életnek azzal a sajátos tendentiájával, amit vallásnak hívunk. Az ilyen gyakorlati embereknek a vallásossága nem abstract világnézetek kialakításában, nem philosophiai elmélyedésben s tanoknak rendszerbe foglalásában áll, hanem az élő Istennel való eleven kapcsolatban, hozzá való gyakorlati magatartásban, tehát eleven életben.” Prohászka megértően viszonyult a gróf tragikus halálának körülményeihez is: Széchenyi Istvánnak vallásos egyénisége kialakításához rendelkezésére állt a "lélek, érzék, hajlam – de kifogyott az idegerő; psyche volt, de a physis nem futotta." – írta.

Dr. Szabó Ferenc SJ. előadásának témája Prohászka a történelemszemlélete volt. A püspök korának jelenségeiben mindig Isten tervét és az „idők jeleit” kereste. Felhívta a figyelmet a teológia és az egyház a történetiségére is, azaz arra, hogy a történelemben ezek alakulnak, változnak, mert válaszokat kell adniuk újabb és újabb kihívásokra. Ennek hangsúlyozását később a II. Vatikáni Zsinat tanításában találjuk meg.

Orvos Levente somosgysámsoni plébános az „egyházias érzület” mibenlétét fejtegette Prohászka műveiben. Különös aktualitást adott előadásának, hogy felidézte egy XIX. század végi, a cölibátus ellen intézett támadás kapcsán kifejtett véleményét. A nagy püspök az egyik leginkább egyházias gondolkodású főpapja volt a magyar egyháztörténelemnek. Az 1900-as évek elején zajlódó ”katolikus reneszánsz” gyümölcseit a közelmúlt egyháza is élvezhette, amely Prohászka lelkiségéből és papnevelői tevékenységéből táplálkozott – összegezte az előadó.

Végezetül Dr. Barlay Ö. Szabolcs atya szólalt fel a Prohászka kutatócsoport tagjai közül, aki az elmúlt esztendőben sajtó alá rendezte munkatársával, Felsővályi Ákossal, Horváth Kálmán adatgyűjtését Fehérvár püspökéről. E munka keletkezéstörténetét világította meg néhány kevéssé ismert dokumentum segítségével. (Horváth Kálmán Székesfehérvár-vasútvidéki plébános az 50-es években szólaltatott meg visszaemlékezőket Prohászkáról, személyhez kötve és rögzítve egy anekdota-kincset a püspökről, melyek egyéniségének elsősorban mély emberségét és humoros oldalát világítják meg.)

A megemlékezés szentmisével zárult az Egyetemi templomban, ahol a nagy szónok, lelkivezető az utolsó szentbeszédét mondta 1927-ben. Spányi Antal székesfehérvári püspök a szentmise elején méltatta püspökelődjét, akinek lángoló hite, szociális érzékenysége, lelki ereje ma is példamutató és nagy szüksége van társadalmunknak erre útmutatásra. Dr. Kuminetz Géza rektor szentbeszédében hangsúlyozta, Prohászka megvalósította a katolikus életeszményt, nemcsak erényei és értelme, hanem Isten ereje inspirálta tevékenységét. Szívvel és lélekkel, minden erejével a Katolikus Egyházért dolgozott. Programját így foglalhatnánk össze: Krisztushoz kell visszavezetni a népeket, hisz nincs más út, csak Krisztus útja.

A szentmise végén a szeminárium udvarán felállított szobornál sokan imádkoztak együtt Spányi Antal püspök vezetésével és helyezték el a megemlékezés koszorúit. Prohászka püspök szellemi hagyatékának elevenségét jelzi, hogy évről-évre sokan érkeznek a konferenciára és töltik meg az Egyetemi templom sorait, hogy emlékezzenek a nagyformátumú püspökre.

- BPK és MG -
Fényképeket készítette: dr. Berta Gábor

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 


 

 

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk