Nagycsütörtöki olajszentelési mise - beszámoló

2023. 04. 06. | | 2023. 04. 06.

 

 

 

Fedezzük fel az Istennek odaadott élet szépségét! - Nagycsütörtöki olajszentelési mise Székesfehérváron

2023.04.06. - A Szent Háromnapot bevezető krizmaszentelési szentmisét, négy év után ismét a teljes szépségében felújított Székesegyházban mutatta be Spányi Antal püspök az egyházmegye papságával, a diakónusok, kispapok, szerzetesnővérek és számos hívő jelenlétében Székesfehérváron. A papok ennek a misének a keretében újították meg a papszenteléskor tett ígéretüket, majd az olajok megszentelése következett, amelyeket a keresztelés, a bérmálás, a papszentelés, a templomszentelés és a betegek szentségének kiszolgáltatásakor használnak.

A főpásztor az ünnepen a papi küldetés lényegéről beszélt, arról, hogy a meghívás szent szolgálatra szól, Isten dicsőségét növeli és az embereket segíti, hogy gyarapodjanak az isteni életben. „A papság lényege kétezer év óta ugyanaz, amióta Jézus megalapította az egyházi rend szentségét. A pap attól lesz boldog, élete eredményes, ha bensőséges, személyes kapcsolata van Jézussal, aki őt kiválasztotta és meghívta papjai sorába. Pont úgy, mint ahogy meghívta Pétert a bárkából, Mátét a pénzváltó asztaltól és a többieket is mind. Így a papságot kiváltságnak kell megélnünk. A pap egészen közel kell, hogy legyen - élete minden helyzetében, - hivatásánál fogva Jézushoz. A korábban élő papi nemzedékek, akik sok üldöztetést is átéltek és komoly áldozatot hoztak papságukért, így maradtak meg az egyház papjának minden nehézségben. Nagy és fontos példát adtak nekünk arról, hogy valójában mit is jelent papnak lenni.”

A megyés püspök arról is beszélt, hogy a világnak szüksége van a papra, aki utat mutat és példát ad arra, hogyan kell a lelki életben, az Isten- és emberszeretetben előre haladni. „Nekünk kell összegyűjteni Isten népét, vezetni őket és lelküket táplálni. Nekünk kell a kegyelmeket adó szentségekre felkészíteni őket és azokat kiszolgáltatni. Nekünk kell az életadó igét hirdetni, és nekünk kell segíteni őket, hogy velünk együtt Isten országának kovászává legyenek. Vagyis a papnak ebben a világban Isten emberének kell lennie. Jelnek, amely örök célok felé vezet; támasznak, amely erőt ad. A pap legyen tanú, aki megmutatja, hogyan lehetséges Istennek tetsző élet élni, és legyen közvetítő Isten és ember között, az Egyházban. Ehhez persze folytonos megújulás kell, ami minden emberi élet velejárója. … A papnak is naponta kell arra törekedni, hogy jobb pap, Isten igazabb embere legyen. Imádkozzunk a hit ajándékáért, éljük a hitet és legyen ez életünk legbensőbb tartalma, melyet őrzünk, de tovább is adunk. Teljék örömmel a papi élet, a szolgálat és fedezzük fel az odaadott élet szépségét. Ehhez vegyünk példát az előttünk járó papi nemzedékek lelkületéből, a szentek példájából. Rajtunk is múlik, boldogok vagyunk-e!” – hangzott el a szentbeszédben.

Akartok-e a mi Urunk, Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforrni, és önmagatokról lemondva, hozzá teljesen hasonlóvá lenni? – tette fel kérdést papi ígéretek megújításakor a püspök, aki az egyházmegye papságával és az egyházmegye területén szolgáló szerzetes papokkal együtt megújította papi fogadalmát. Majd a főpásztor arra kérte a híveket, imádkozzanak papjaikért, hogy legyenek Jézusnak, az örök Főpapnak hűséges szolgái, akik a híveket Krisztushoz, az üdvösség forrásához vezetik.

A szentmise folytatásaként ünnepélyesen behozták a szentelésre előkészített olajokat a fémedényekben: a szent krizmához való olajat, a betegek és a keresztelendők olaját, amelyeket a megyés főpásztor ünnepélyesen megáldott. Hogy a betegek olaja legyen testi, lelki és szellemi oltalom legyen mindazoknak, akik a kenetben részesülnek. Az áldozás után a keresztség olajának megáldása következett, hogy a keresztelendők fogadják be lelkükbe az isteni bölcsességet és az erőt, hogy megértsék az evangélium üzenetét és vállalják az áldozatos keresztény életet. Végül a papság kitárt kézzel megáldotta a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, - illetve templomszenteléskor használatos - krizmát, hogy akiket ezzel az olajjal megkennek, belsőleg is legyenek felkentté, a Szentlélek kenete által megerősödjenek és hasonlóak legyenek Krisztushoz, mint küldetésének társai.

A záróáldás után a megyés püspök, a papság, a diakónusok, a kispapok és a ministránsok ünnepélyesen kivonultak a megáldott és megszentelt olajokkal, krizmával, amelyet ünnepélyesen átadtak a jelenlevő papságnak, hogy vigyék tovább a kegyelmet közvetítő szentelményeket.

 Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 


 

Korábbi évek beszámolói:

 
 

 

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk