Főpásztor püspökszentelésének 25. évfordulója - beszámoló

2023. 03. 28. | | frissítve 2023. 03. 29.

 

 

Az Isten emberek által gondoskodik népéről, pásztort ad, aki vezeti a népét – Spányi Antal püspököt köszöntötték püspökké szentelésének 25. évfordulóján Székesfehérváron

2023.03.28. – Spányi Antal megyés püspök a székesfehérvári Szent István király székesegyházban adott hálát azért, hogy 25 éve szentelte püspökké Paskai László bíboros 1998. március 28-án a budapesti bazilikában. Az Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsekkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival koncelebrált szentmisében Udvardy György veszprémi érsek volt az ünnep szónoka.

A hálaadó szentmise elején Ugrits Tamás pasztorális helynök tolmácsolta Ferenc pápa áldását és köszöntő szavait. A Szentatya méltatta Spányi Antalnak az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében, majd a Székesfehérvári Egyházmegyében mutatott tevékeny lelkipásztori buzgóságát, kitartását, a nehézségek között is megőrzött kiválóságát, a papok és a Krisztus-hívők iránt tanúsított gondoskodását, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciáért végzett munkáját. „A Boldogságos Szűz Mária, az Apostolok Királynője közbenjárása által nagy szeretettel árasztjuk áldásunkat Rá és nyájára, kölcsönösen kérjük imáit, hogy péteri szolgálatunkat betölthessük” – zárta köszöntő szavait Ferenc pápa. Michael Wallace Banach apostoli nuncius testvéri gratulációját szintén Ugrits Tamás atya olvasta fel. Mint fogalmazott, Spányi Antal 25 éves püspöksége alatt hűen szolgálta azokat, akiket az Úr az ő lelkipásztori szolgálatára bízott. „Kérem a Magyar Szent Család közbenjárását, az Úr áldásáért az Ön személyére, és az evangélium hirdetésének művére az önre bízott részegyházban” – hangzott el a nuncius üzenete.

„Ezen az alkalmon a püspököt és a püspöki szolgálatot egyaránt ünnepeljük” – kezdte beszédét Udvardy György veszprémi érsek, majd a püspökről, mint az üdvözítés jeléről és eszközéről beszélt, az Isten akaratából kiválasztott szerepéről, amelyet a Lélek éltet és erősít meg. Isten feltárja magát előtte, bevonja a Vele való kapcsolatba, barátként beszél vele, és rábízza népét. "A püspöki szolgálatban azt tapasztaljuk meg eleven módon és azért adunk hálát, mert az Isten emberek által gondoskodik népéről. Népe élére püspököt állít mint pásztort. Pásztort, aki vezeti a népét, vezeti a népét az igazság útján, vezeti a népét az élet ösvényén. Hálát adunk a püspökért, a püspöki szolgálatért, aki őrzi és óvja, biztonságos helyet ad az embernek” – fogalmazott az érsek.

Udvardy György a püspöki szolgálatról is szólt, aki kormányoz, biztos tanítást ad, és ébren tartja az örök élet vágyát a hívekben. Táplálja híveit az Örök Élet Kenyerével. Krisztus módjára fölemeli az elveszettet, bekötözi sebeit, az egyházba viszi és segíti az embert a növekedésben, hogy felnőtt emberré legyen Krisztusban. Közösséget épít, amely összeforr Krisztussal és az Ő egyházával. Áldozatot hoz népéért, életét adja övéiért.

Az érsek hálát adott a püspöki szolgálatért, amelyben Spányi Antal püspök is bátran vállalta kiválasztottságát. Egyéni képességeit, adottságait átengedte Krisztus egyházának, kiállt az igaz tanítás mellett, és imádkozni, ünnepelni tanította népét. Meghallotta az elesettek hangját, az egyházi intézmények által megszólított minden embert, kovászként átjárva és segítve az életüket. Szeretettel megküzdött népéért, hogy növekedjék az Egyház, Krisztus teste, Krisztus mértéke szerint. Mindezt vállalta az egyetemes egyházi szolgálatában, a Magyar Katolikus Rádióban és a Katolikus Karitászban is.

Az érsek a püspöki szolgálatról szóló elmélkedésébe beleszőtte a személyes köszönet szavait is. „Ez az ünnep szívünket melengető pillanat. Köszönetet mondok mindannyiunk nevében Püspök úrnak! Milyen jó, hogy ilyen nagy számban tudunk jelen lenni és együtt ünnepelni a püspöki szolgálatot, Antal püspök atya szolgálatát. Köszönjük a hívek nevében és a papság nevében is ezt a szolgálatot. És bár püspök úr kérése az volt, hogy ne a személyéről szóljon a beszéd, mégis nem lenne igaz és méltó, ha nem tennék említést arról, hogy 16 éves koromtól ismerem. Akkori lelkipásztorként hálás vagyok a neveléséért, a megóvó kapcsolatunkért, a barátságért, a sok-sok segítségért, tanácsért, imádságért, tanításért. Hálásan köszönöm! És kívánom mindannyiunk nevében, hogy a növekedés az egyházmegyében, a magyar egyházban is Krisztus mértéke szerint haladjon előre Isten barátságában, Isten dicséretére! Dicsértessék a Jézus Krisztus! – zárta Spányi Antal püspöki jelmondatával szavait Udvardy György érsek.

A zsúfolásig megtelt székesegyházban együtt ünnepelt az egyházmegye papsága, a szerzetesrendek képviselői, az intézményvezetők. A hívek mellett az ünnepi szentmisén részt vettek állami, vármegyei és városi vezetők, képviselők. A Vox Mirabilis kórus színvonalas énekével tette még szebbé a jubileum megünneplését.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó ünnepségen először a gyerekek sorakoztak fel; a Szent Imre Gimnázium és Általános Iskola tanulói és óvodásai néptánccal, énekkel, szavalattal köszöntötték a megyés főpásztort.

Majd Hajdu Ferenc helynök, nagyprépost méltatta a püspök 20 éves egyházmegyés szolgálatát. „A hálaadásunk már egy hónapja elkezdődött, amikor az egyházmegye hívő népe, a pásztorai vezetésével 449 szentmisét mutatott be, hálát adva püspökünk negyed évszázados szolgálatáért. …A hálaadásban különösen is ki kell emelnünk Péter apostol szavait: aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, Neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében (állj fel és) járj!” Köszönjük, hogy tanításával ezt világosan képviseli: arannyal és ezüsttel nem lehet Isten országát építeni, többre van szükség, ehhez lelki, kegyelmi állapot kell.” A helynök felidézte Spányi Antal püspök beiktatása után leírt szavait: „amit szeretnék, az nagyon egyszerű, pusztán csak az, hogy a püspök pap nélkül, a pap püspök nélkül nem megy semmire. Meg kell becsülnünk egymást. A változások ezt a megbecsülést hivatottak elindítani. Aztán jön a pasztorációs munka meghatározása, az ügyek intézésének kialakítása…” – Ez a megbecsülés az, aminek a pap és a püspök, a pap és a hívek között lennie kell, és ezt tapasztalhattuk meg ebben az elmúlt két évtizedben.” – A helynök azt is elmondta, hogy a megyés püspök szívéhez közel áll Bodajk, gyakran felkeresi a kegyhelyet, hogy ott imádkozhasson. Ezért az egyházmegye a szentelési jubileumra, Spányi Béla festőművész, rokonnak a bodajki kálváriáról készült alkotását adja ajándékul a főpásztorának.

Az ünnepségen dr. Cser-Palkovics András polgármester a székesfehérvári emberek tiszteletét és szeretetét tolmácsolta a főpásztornak. Elmondta, hogy a város sokat köszönhet a püspök közösségépítő tevékenységének, a szolgálata alatt elkészült, városképi és közösségi szempontból is fontos építkezéseket, felújításokat. Köszönetet mondott a szociális területért, a kultúráért és az oktatásért végzett munkájáért. „Személyesen is sokat köszönhetek Püspök úrnak, hiszen fiatal polgármesterként, segített, támogatott, irányt mutatott, hogy egy ilyen történelmi városban hogyan illik és szabad egy várost irányítani, egy közösséget összefogni. Soha el nem felejtve, hogy ez egy csapatmunka, és kinek-kinek a saját feladatát kell elvégeznie, hogy együtt tudjunk növekedni lélekben, szívben és a dolgok fizikai természetétől fakadóan is” – mondta el a polgármester, majd Róth Péter, Mészáros Attila és Lehrner Zsolt alpolgármesterekkel közösen átnyújtotta a város ajándékát, a 25 éves jubileumra készült, Székesfehérvár szolgálatában című képes emlékkönyvet.

Spányi Antal az ünnepség zárásaként meghatódva köszönte meg az együtt ünneplés örömét, az ajándékokat, a köszöntéseket. Majd hozzátette, amit már a szentmise elején is hangsúlyozott, hogy mindaz, ami elhangzott, elsősorban Istennek köszönhető és azoknak az embernek is, akik az évek során segítették a munkáját. Köszönetét fejezte ki a kormányzatnak, a vármegyének, a városnak és minden együttműködő közösségnek, amelyek elfogadták Őt és mellé álltak. Isten kegyelmét kérte, hogy a közös gondolkodás és a munka felemelje a várost, az országot, a népet, az egész a nemzetet.

Berta Kata
Fényképeket készítette dr. Berta Gábor és Kovács Marcell
Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

 

Kapcsolódó videóanyag

Képtár

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk