Szilárdfy Zoltán bibliográfiája

 

 

1968
Adalékok Szent Mihály és Mózes ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő XVII. (1968/1-2.) 126-129.


1970
Egy barokk kori Immaculata típus ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő XIX. (1970/4.) 284-288.


1971
Egy ercsi délszláv képes ponyvairat ismertetése. Fejérmegyei Történeti Évkönyv 5. (1971) 157–168.


1973
A székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgya. Műemlékvédelem XVII. (1973/3.) 114-155.


1979
Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében. Orvostörténeti Közlemények. Supplementum 11–12.

(1979) 207-236.
Képes emléklap az 1763-as földrengésről. Egy ismeretlen Binder J. F.-metszet. Tanulmányok Budapest Múltjából XXI. (1979) 348–360.

1981
A ruhái kereső Krisztus garamszentbenedeki szobrának ikonográfiája. Művészettörténeti Értesítő XXX. (1991/1.) 63–64.
A Székesfehérvári Egyházmegye kultusztörténeti jelentőségű tárgyai és azok őrzése. Előadás az egyházmegye papságának továbbképzőjén. 1981. december 9–10. Kézirat
Magyar barokk szentképek. Művészettörténeti Értesítő XXX. (1981/2.) 114–135.

1984
Barokk szentképek Magyarországon. Budapest, 1984. 176. p.
Egy százéves könyv margójára. [Májér István] Új Ember (1984. december 30.) 6.
Wallfart kennt keine Grenzen. München, Bayerische Nationalmuseum, 1984. [Könyvismertetés] Új Ember (1984. augusztus 19.) 8.

1985
Egy Maulbertsch-színvázlat ikonográfiájának kérdéséhez. Művészettörténeti Értesítő XXXIV. (1985/3–4.) 185–187.
Esterházy Pál nádor karácsony fényében. Új Ember (1985. december 22-29.) 12.
Népi szakrális emlékek, Veszprém, Székesegyház, 1985. [ Kiállítás megnyitó] Új Ember (1985. június 16.) 6.
Rákóczi temploma Kassán. Új Ember (1985. december 15.) 4.

1986
A szeged-alsóvárosi templom Purgatórium-oltárának ikonográfiája. In: „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerkesztette TÜSKÉS GÁBOR. Budapest, 1986. 357–376.
Carel van Savoy váci képének ikonográfiája. Művészettörténeti Értesítő Értesítő XXXV. (1986/1–2.) 68–71.

1987
– TÜSKÉS GÁBOR – KNAPP ÉVA: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről. (Bibliotheca Universitatis Budapestiensis. Fontes et studia 5.) Budapest, Egyetemi Könyvtár, 1987. 311. p.
Devóció és dekoráció. „Fris kisded kép, apácza munka.” In: Devóció és dekoráció. 18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Szerkesztette LENGYEL LÁSZLÓ. (Studia Agriensia 7.) Eger, Dobó István Vármúzeum, 1987. 16–24.

1989
„Variációk egy barokk témára.” Ikonográfiai kutatás. Ars Decorativa 9. (1989) 61–93.

1990
Franz Karl Palko egy oltárkép vázlata az Országos Széchényi Könyvtárban. Művészettörténeti Értesítő XXXIX. (1990/3–4.) 215–217.
„Kik a kerubokat titkosan ábrázolják...” Liturgia és kompozíció. Művészettörténeti Értesítő XXXIX. (1990/1-2.) 82–91.

1991
A czestochowai Fekete Mária ábrázolásai és tisztelete Magyarországon. Honismeret. XIX. (1991/4.) 31–32.
„És az angyalok szolgálának neki.” Egy barokk téma ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő XL. (1991/3-4.) 205–207.
„Le-ült Szent Borbála már vachorához. Az örök élet Nagy lakodalmához.” Szent Borbála ikonográfiájához. Művészettörténeti Értesítő XL. (1991/3–4.) 195–199.
Mater Ecclesiae – Mater Ecclesia. Az Egyház anyjának ikonográfiája. Vigilia LVI. (1991/5.) 350–352.
Nagy Márta: „Ortodox ikonosztázionok Magyarországon” című kandidátusi értekezésének vitája. [Ruzsa György, Berki Feriz opponensi véleménye. Galavics Géza, Szilárdfy Zoltán hozzászólása, Nagy Márta válasza.] Művészettörténeti Értesítő XL. (1991/1–2.) 115–119.
„Sub tuum praesidium.” Budavár Köpönyeges Madonnája. In: Művészettörténeti tanulmányok Mojzer Miklós hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette BUZÁSI ENIKŐ – JÁVOR ANNA – MIKÓ ÁRPÁD – TAKÁCS IMRE. (Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve – Annales de la Galeria National Hongroise [1991]) Budapest, 1991. 123–126.

1992
A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiája. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3. (1991) [1992] 197–208.
Kalazanci Szent József ikonográfiája metszetek tükrében. In: Piaristák Magyarországon 1642–1992. Szerkesztette HOLL BÉLA. Budapest, 1992. 28–36.

1993
Dorffmaister István: Oltárkép a Jótanács anyja-kegykép ábrázolásával, 1781 – The Mother of Good Advice, 1781.; Milione Vincenzo: Calasanci Szent József tanítványait Szűz Mária oltalmába ajánlja, 1770 – Saint Joseph Calasantius Asking the Virgin Mary's Patronage over his Pupils, 1770.; Pozzo, Andrea: Xavéri Szent Ferenc oltárkép, 1701 – Saint Francis Xavier, 1701.; Troger, Paul köre: Győztes Immaculate Triumphans. In: Barokk művészet Közép-Európában. Utak és találkozások – Baroque Art in Central Europe. Crossroads. Kiállítás. Budapesti Történeti Múzeum 1993. június 11 – október 10. Koncepció és tudományos szerkesztés: GALAVICS GÉZA. H. n. [Budapest], É. n. [1993]. 178–180., 294., 324., 375–376.
Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János ikonográfiájában. Művészettörténeti Értesítő XLII. (1993/3–4.) 203–213.
Pfeiffel, Johann Andreas: Sväy Gerhard z Csanádu – Der heilige Gerhard von Csanád. In: Svatci v Strednej Európe – Heilige in Zentraleuropa. Editor IVAN RUSINA. (Slovenská národná galéria.) Bratislava, 1993. 103.

1994
- TAMÁS BOGYAY – ZOLTÁN SZILÁRDFY: Kunstgeschichte Ungarn III. In: Marienlexikon. Hrsg. im Austrag des Intstitutum Marianum Regensburg e. V. von REMIGIUS BÄUMER und LEO SCHEFFCZYK. St. Ottilien, 1994. Band VI. 540–542.
A czestochowai és a Sasvári Boldogasszony tisztelete és ikonográfiája Magyarországon. In: Varia Paulina I. Pálos rendtörténeti tanulmányok. Szerkesztette SARBAK GÁBOR. Csorna, 1994. 205–211.
A kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. In: BÁLINT SÁNDOR – BARNA GÁBOR: Búcsújáró magyarok. Budapest, 1994. Függelék: 323–348. [Önálló füzetként is]
A legrégibb magyar Mária-ábrázolás. Az Orans Mária típusa: a mennybemenetel-ikontól a mennybevitel kompozícióig. Posztbizánci Közlemények 1. (1994) 5–22.
A pozsonyi Mária-tisztelet régi emlékei. A Jel VI. (1994/5.) 136–139.
Lignum crucis – abbor vitae. Die ikonographie des Pieta-Altars die Maria Schnee von Szeged. Acta Ethnographic Hungarica XXXIX. (1994/3–4.) 269–274.
Pomáz művészeti emlékei, a nagyközség 800 éves jubileuma alkalmából elhangzott előadás az ünnepi Tanácsülésen 1988. szeptember 29-én. In: TÓTH FERENC: Pomáz történetének forrásai. Pomáz, 1994. 173–181.

1995
A kettős kereszt. Kultusz és szimbólum Kelet és Nyugat között. Néprajzi Értesítő LXXVII. (1995) 67–76.
A Szentantali Boldogasszony kegyképe. In: Magyar Vasárnap kalendárium 1996. Szerkesztette: HERDICS GYÖRGY. Komárom, 1995.
Lignum crucis – arbor vitae. A szegedi Havi Boldogasszony-templom pieta-oltárának ikonográfiája. Művészettörténeti Értesítő XLIV. (1995/3–4.) 280–283.
A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből. I. 17-18. század. (Devotio Hungarorum 2.) Szeged, 1995. 86 [204] p.
Páduai Szent Antal a magyar barokk művészetben. In: Páduai Szent Antal emlékezete 1195–1231. Tanulmányok. Szerkesztette FARKAS ATTILA – KERNY TERÉZIA. Sümeg, 1995. 21–29.

1996
A KÉSZ kilenc művészének kiállítása a székesfehérvári Szent István-házban. Részletek Szilárdfy Zolátn művészettörténész főiskolai tanár június 30-án tartott megnyitóbeszédéből. Jel VIII. (1996/7.) 221.
A királyhelmeci Szentlélek-templom főoltárképének ikonográfiája. Művészettörténeti Értesítő XLV. (1996/3–4.) 277–282.
A Napbaöltözött Asszony tisztelője. Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében. Jászkunság XLII. (1996/2.) 67–80.
Adatok a máriapócsi kegykép kultuszához és ikonográfiájához. In: Máriapócs 1696 –Nyíregyháza 1996. Történelmi konferencia a máriapócsi Istenszülő-ikon első könnyezésének 300. évfordulójára 1996. november 4-6. Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. Nyíregyháza, 1996. 155–173.
Dorffmeister István „Sponsa Spiritus Sancti” képe a balfi fürdőkápolnában. In: Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. Szerkesztette KÖRNYEI ATTILA – G. SZENDE KATALIN. Sopron, 1996. 207–218.
Kultusz és tematika a Jézus Társaság barokk művészetében. In: Barokk Konferenciák 11. A jezsuiták Magyarországon. Szerkesztette LÖFFLER ERZSÉBET. Hevesi Napló 1996. Különszám. Eger, 1996. 56–68.
Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori kisgrafikák tükrében. In: In memoriam Szent Gellért. Szerkesztette TÓTH FERENC. (A makói keresztény értelmiség füzetei 23.) Makó, 1996. 13–31.
Pfeiffel, Johann Andreas - Engelbrecht, Christian - Moser, Franz Anton: Jublieumi emléklap Pannonhalma alapításának 700. évfordulójára.; Göz, Gottfried Bernhard: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének óraműve. In: Mons Sacer 996-1996 I–III. Pannonhalma ezer éve. Szerkesztette TAKÁCS IMRE. Pannonhalma, 1996. II. 104–106., Kat. VIII. 4. és 5., III. 51–54., Kat. A. 27.

1997
A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből II. 19-20. század. (Devotio Hungarorum 4.) Szeged, 1997. 93. p.
Aspektusok a messianizmus ikonográfiájára. In: A messiási kérdés. Szegedi biblikus konferencia 1995. Szerkesztette BENYIK GYÖRGY. Szeged, 1997. 121–128.
Kovács Péter - Szelényi Károly: A barokk Székesefehérvárott. [Könyvismertetés] Ars Hungarica XXIV. (1996/2.) 223–230.
Krisztus szenvedésének ikonográfiája. Hevesi Napló, 1997. Különszám. Eger, 1997. 17–30.
Szilassy János gödöllői úrmutatójának értelmezése. In: A Grassalkovichok kora. Szerkesztette LÁBADI KÁROLY. Gödöllői Múzeumi Füzetek 3.) Gödöllő, 1997. 52–57.

1998
A jászapáti Szent Rozália-kápolna homlokzati díszítésének ikonográfiája. Szimbólumok és típusok a pestisjárványok művészeti emlékein. In: A Jászsága magyar kultúrában. (Konferencia, 1995.) Szerkesztette UJVÁRY ZOLTÁN. (Jászkunság Füzetek 12.) Szolnok, 1998. 183–198.

1999
A Krisztus-arc mint palladium, s egyéb védőpajzsokról. Ars Hungarica XXVII. (1999/2.) 273–292.
A lenti Szent Mihály plébániatemplom főoltárképének és freskóinak ikonográfiája. In: TANTALICS BÉLA: A Lenti Plébánia története. Lenti, 1999. 32–37.
Borromei Szent Károly kultuszának és ikonográfiájának aktualitásai a barokk-kori Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő XLVIII. (1999) 176–178.
Családunk 1848-49-es hagyományai. Honismeret XXVII. (1999/4.) 48–52.
Die Aktualität des Kultes und der Ikonographie des heiligen Karl Borromäus in Ungarn der Barockzeit. In: Ex Fumo Lucem. Baroque Studies in Honor of Klára Garas. Ed. ZSUZSA DOBOS. Budapest, 1999. 267–284.
Egy csokor hóvirág Feszty Masának. Jel XI. (1999/2.) 56–57.
Szent István király fölajánlásának attribútumai. Művészettörténeti Értesítő XLVIII. (1999/1–4.) 71–86.

2000
A török háborúk emléke barokk szentképeken. In: Történelem — Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Katalógus. Szerkesztette MIKÓ ÁRPÁD – SINKÓ KATALIN. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3.) Budapest, 2000. 348–359.
Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában. In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi. Szerkesztette CSÉFALVAY PÁL — KONTSEK ILDIKÓ. Esztergom, 2000. 55–88.
Szent Gellért ikonográfiája. In: Magyar szentek. Szerkesztette LAKATOS TIBOR. (Reke Füzetek 1.) Budapest, 2000. 86–99.
Szent István király lelkiségének motívumai az első évezred fordulóján. In: Tanulmányok a dátumváltásról és az ezredfordulóról. Szerkesztette MOJZES IMRE. Budapest, 2000. 87–96.
Szempontok a messianizmus ikonográfiájához. Kisgrafikai ábrázolások a XVI.-XVIII. századból. In: Életünk XXXII. (2000/6.) 5.

2001
A budai klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája. In: Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Szeged, 2001. 235248. (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 7.)
Eigenstdndige Typen in der barocken Ikonographie ungarischen Heilige. Keresztény Múzeum. Esztergom, 2001. 43.p.
Előszó. In: II. Rákóczi Ferenc fohászai. Fordította CSÓKA GÁSPÁR OSB — DÉRI BALÁZS. (Szent István Könyvek 5.) Budapest, 2001. 5–7.
Előszó. In: NAGYMIHÁLYI GÉZA: A Nagyböjt szakrális kultúrája a keresztény keletén. Magánkiadás. Hajdúböszörmény, 2001. 7.
Egy pomázi iparművész képes feljegyzései. Szilárdfyné Szalai Margit (1902-1989). Pomáz Város Önkormányzata. Pomáz, 2001.
Gondolatok Ozsvári Csaba művészetéről. In: Ozsvári Csaba ötvösművész. Budapest, 2001. 54–55.
Szó és kép. Az archaikus szent szövegek tükröződése az ikonográfiában. In: „Nyisd meg Uram, szent ajtódat...” Köszöntő kötet Erdélyi Zsuzsanna 80. születésnapjára. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Budapest, 2001. 267–288.
Világok határán. Beszélgetés Szilárdfy Zoltán művészettörténésszel, 1956-ról, jelekről és képekről. In Milleniumi Országjáró. II. (2001/3.) 12.

2002
Bűnbánó Szent Mária Magdolna.; Kehely. In: Jankovich Miklós (1772-1836) gyűjteményei. Szerkesztette MIKÓ ÁRPÁD. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2002/1.) Budapest, 2002. 87. Kat. 31., 163. Kat. 123.
Egy allegórikus képtípus metamorfózisa az Ecclesiától a Fidesen át a Religióig. In: Művészettörténeti tanulmányok Sinkó Katalin köszöntésére. Szerkesztette KIRÁLY ERZSÉBET. (Annales de la Galerie Nationale Hongroise – A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001) Budapest, 2002. 87–90.
Kozma-Damján napjára született. In: Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás születésnapjára. Szerkesztette BARNA GÁBOR – KÓTYUK ERZSÉBET. Budapest – Szeged, 2002. 24–29.
Kuklay Antal portréjához. Igen XIV. (2002/6.) 11.
Uhrwerk des Leidens unseres Herrn Jesus Christus. Eine Rare Grafik des Bayerischen Rokoko von Gottfried Bernhard Göz Entdeckt. Acta Ethnographica Hungarica 47. (2002/3–4.) 355–359.
2003
– GROMON ANDRÁSNÉ: Kápolnák könyve, Pilisvörösvár. Buch der Kapellen. Werischwar. Pilisvörösvár,

2003
A barokk évszázadok ikonográfiájának Szentháromság típusai, különös tekintettel a hazai emlékekre. In: „Oh, boldogságos háromság" Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Budapest, 2003. 37–58.
Eine Pestkomposizion auf dem Giebel des Hochaltars von Georgenberg. In: Acta Historiae Artium. 44. (2003) 109–111.
Meditációs képek a budavári klarisszák hagyatékából. In: Tanulmányok Budapest Múltjából. XXXI. (2003), 271–287.
Pestis-kompozíció a szepesszombati Szent György-főoltár oromzatán. Acta Historiae Artium 44. (2003) 109–111.

2004
Amorf igazgyöngy – Mária egy augsburgi házioltárkán a MNM ősállományából. Folia Historica XXII. (2002–2004) 79–87.
Augsburgi rézmetszők magyar vonatkozású szentképgrafikái. In: Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis II. Szerkesztette BEKE MARGIT. Budapest, 2004. 50–67.
A szentképgyűjtőre emlékezem. In „…szolgálatra ítéltél…” Bálint Sándor emlékkönyv. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Szeged, 2004. 127–133.
Egy pomázi portré régi fotók kapcsán. In Szabad Pomázi Polgár I. (2004/12.) 4–5.
Ereklyés szentképek. In Arrabona 42. (2004/1.) 9–20.
Katalógustételek: II-24., II-25., III-8., III-16., III-19., V-2., VI-1. (Serfőző Szabolccsal közösen), VI-3., VII-10., VII-11.(Urbach Zsuzsával közösen), XI-6/A., XI-6/B., XI-19., XI-20., XI-22., XI-23., XI-24., XI-25., XI-26., XI-29., XII-1., XII-2., XII-3., XIII-10., XIII-13., XIV-19., XIV-20. In: Máriazell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Szerkesztette FARBAKY PÉTER és SERFŐZŐ SZABOLCS. Budapest, 2004. 368, 369, 379, 384, 387–388, 410–411, 431–432, 433–434., 449–450., 483–484., 491–492–493., 494–495., 497., 501–502., 511., 512., 535–536.
Eadem. In Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn. Geschichte und Erinnerung. Hrsg. PÉTER FARBAKY, SZABOLCS SERFŐZŐ. Budapest, 2004.
Szakrális művészeti értékek Bálint Sándor gyűjteményében. In: „A legszögedibb szögedi” Emlékkiállítás Bálint Sándor születésének 100. évfordulóján. Rendezte N. SZABÓ MAGDOLNA. Szeged, 2004. 35–57.

2005
Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon. In: Tanulmányok Rózsa György tiszteletére. Szerkesztette BASICS BEATRIX. Budapest, 2005. 33–38.
A pápai himnusz. Szem. A Székesfehérvári Egyházmegye Magazinja II. (2005/2.) 8.
Barokk ikonográfiai típusok Szent Ferenc rendjeinek művészetében. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára 2. Szerkesztette ŐZE SÁNDOR és MEDGYESY-SCHMIKLI NORBERT. Piliscsaba – Budapest, 2005. 891–935.
Martyr candidatus. Római Szent Pongrác ikonográfiájához. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. 17. (2005) 165–179.
Ottokár püspökre emlékezem. VÁR I. (2005/3.) 87–90.
Sant’ Antonio da Padova nell’ arte barocca in Ungheria. In: Accademia d’ Ungheria in Roma Istituto Storico „Fraknói”, Annuario 1998-2002, Studi e Documenti italo-ungheresi. Roma 2005. 60–74.
Santi Polacco-Ungheresi. Genealogia ed Iconografia. In Accademia d’ Ungheria in Roma Istituto Storico „Fraknói”, Annuario 2002-2004. Conferenze e Convegni. Roma, 2005. 183-197.
Szent István király lelkiségének motívumai az első évezred fordulóján. In: Idő és emlékezet. Tanulmányok az időről az ezredfordulón. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Budapest, 2005. 19–26.
Szüretek a régi Pomázon. Szabad Pomázi Polgár II. (2005/22.) 10–11.

2006
A Jézus Társasága lelkiségi motívumai egy barokk úti oltárka tükrében. In: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerkesztette SZILÁGYI CSABA. Piliscsaba, 2006. 345–357.
A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez. In: Kép, képmás, kultusz. Szerkesztette BARNA GÁBOR. Szeged, 2006. 65–69.
Egy különleges festmény II. János Pál pápa mennyei születésnapjára. Szem. A Székesfehérvári Egyházmegye Magazinja. III. (2006/1.) 13.
Mária-kegyképek a Székesfehérvári Egyházmegyében. In: Memoriae Tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette FÜZES ÁDÁM és LEGEZA LÁSZLÓ. Budapest, 2006. 537–555.
Mária Terézia eucharisztia-kultuszának emlékei Magyarországon. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. Budapest, 2006. 40 p.
Prohászka művészetszemlélete. In Prohászka Ottokár – Püspök az emberért. Szerkesztette MÓZESSY GERGELY. Székesfehérvár – Budapest, 2006. 265–272.
Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből. Szerkesztette KISS ISTVÁN DIDÁK OFM és VASS ERIKA. Szeged, 2006. 99–109.
FÁY ZOLTÁN: A megpörkölt Krisztus. Szilárdfy Zoltán művészettörténész a csepeli munkások hitéről, a titkosszolgálat módszereiről és a családi mintákról. Magyar Nemzet LXX. 40. (2007. február 10.)
Rózsás gyermek Jézus, a szeretet köteléke. In: Lélek és élet. Ünnepi kötet S. Laczkovits Emőke tiszteletére. Szerkesztette SELMECZI KOVÁCS ATTILA. Veszprém, 2006. 22–25.
Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában. In „Hol vagy, István király?” A Szent István - hagyomány évszázadai. Szerkeszette BENE SÁNDOR. Budapest, 201–213.
Sujánszky Antal emlékére. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 18. (2006) 181–186.

2007
A donátorok ikonográfiája a pesti pálos templom oltárán. In: Decus solitudinis. Pálos évszázadok. ŐZE SÁNDOR közreműködésével szerkesztette SARBAK GÁBOR. Budapest, 2007. 687–692.
A győri Magyar Ispita egykori kegyképe. Ikonográfia-kultusztörténet. Arrabona 45. (2007/1.) 367–378.
Ami még hiányzik Szent Imre ikonográfiájából, különös tekintettel szülővárosára és a Székesfehérvári Egyházmegyére. In: Szent Imre 1000 éve. Tanulmányok Szent Imre tiszteletére, születésének ezredik évfordulója alkalmából. Szerkesztette KERNY TERÉZIA. (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 1.) Székesfehérvár, 2007. 112–116., képek: 218-243.
A magyarországi művészet hódolata Xavéri Szent Ferenc előtt. Kultusztörténet-ikonográfia. In: Historicus Societatis Iesu, Szilas László Emlékkönyv. Szerkesztette MOLNÁR ANTAL, SZILÁGYI CSABA, ZOMBORI ISTVÁN. Budapest, 2007. 256–282.
A templom berendezési- és megőrzendő kegytárgyai. In: A Szentkirályok tisztelete a 150 éves földeáki templomban. Szerkesztette TÓTH FERENC. Földeák, 2007. 18–20.
Beato Fra Angelico ikonográfiája. In: A Domonkos Rend Magyarországon. Szerkesztette ILLÉS PÁL ATTILA és ZÁGORHÍDI CZIGÁNY BALÁZS. Piliscsaba – Budapest – Vasvár, 2007. 311–318.
Die Ikonographie des Heiligen Prinzen Emmerich in Székesfehérvár im 18. und 19. Jahrhundert. Ars Decorativa 25. (2007) 13–22.
Egy képtípus alakulása a „Szentek egysége” szolgálatában. In: Arra születtünk… 75 éves a szegedi Szeminárium. Szerkesztette ZSÓDI VIKTOR és THORDAY ATTILA. Szeged, 2007. 77–92.
Egy posztbiedermeier honleány hagyatékának tükrében. Dr. Osztroluczky Zsuzsanna 75. születésnapjára. Irodalomismeret XVIII. (2007/2.) 14–23.
Három arc egy tükörben. Bálint Sándor legkedvesebb szentjei (Szilárdfy Zoltánnal beszélget Zsille Gábor). In: Új Ember Évkönyv 2007. Budapest, é. n. [2007] 121–122.
Krisztus hitelesnek tartott profilja a művészetben. In: Mediterrán világ. Kulturális folyóirat 3. (2007) 207–221.
Ritkaságok a szeged-alsóvárosi ferences gyűjteményben. In: Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves történetéből. A 2003. december 8-án rendezett konferencia előadásai. Szerkesztette KISS ISTVÁN DIDÁK OFM – VASS ERIKA. Szeged 2007. 99–107.

2008
A magánáhitat szentképei a szerző gyűjteményéből III. Alkalmazott szentképek (16-21. század). Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers III. Angewandte Andachtsbilder (16.-21. Jahrhundert). (Devotio Hungarorum 12.) Szeged – Budapest, 2008.
Katalógustételek: III. 104., III. 105., III. 106. In: Szent Márton kultuszának közép-európai emlékei. Szerkesztette ZSÁMBÉKY MONIKA. Szombathely, 2008. 117–119.
Michelangelótól Mária Teréziáig. Angyali Üdvözlet Kalocsa érseki kápolnájában. In: Rokay Zoltán köszöntése hatvanadik születésnapjára. Budapest, 2008. 49–55.
„Vita, dulcedo et spes nostra salve” Köszöntő Mozart és Hermannus Contractus fényében. In: Psallite sapienter. Festschrift zum 80. Geburtsag von Georg Béres. A 80 éves Béres György köszöntése. Szerkesztette VERBÉNYI ISTVÁN. Budapest, 2008. 481–484.

2009
Árpádházi Szent Erzsébet üvegablakának ikonográfiája. In: Toronyzene. Átlók. Új átlók. Reneszánsz. Szerkesztette KÁRPÁTI KAMIL. Budapest, É. n. [2009] 32–33.
A magyarruhás Szent Márton. In: A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei. Szerkesztette ZSÁMBÉKY MÓNIKA és LŐRINCZ ZOLTÁN. Szombathelyi Képtár. Szombathely, 2009. 135–141.
A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének óraműve. In: Barokk-idő. Szerkesztette SCHMAL DÁNIEL, TERDIK SZILVESZTER. Pannonhalma, 2009. 44–49.
A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára. In: Érzékek és vallás. Szerkesztette GYÖNGYÖSSY ORSOLYA és BODOSI-KOCSIS NÓRA közreműködésével, BARNA GÁBOR. Szeged, 2009, 189–196.
A Szűz Mária római ikonjának fényében Délvidék legismertebb búcsújáróhelye és kegyképe a tekijai Havi Boldogasszony. Bácsország 49. szám, 2009. 73–79.
Gottfried Bernhard Göz: Bildnis Maria Theresias. In Acta Historiae Artium L. (2009) 163–166
Jézus pere. Arrabona 47. (2009) 151–168.
Kultusztörténeti adalékok a katekumenek vérkeresztségéhez. In: Praeconia IV. (2009/1-2.) 46–50.
Sajátos típusok Árpádházi Szent Erzsébet barokk ikonográfiájában. In: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. Szerkesztette KERNY TERÉZIA, TÜSKÉS ANNA. Budapest, 2009. 193–198.
Szent Bernát és a Szűzanya Gottfried Berhard Göz művészetében. In: A ciszterci rend Magyarországon és Közép-Európában. Szerkesztette GUITMAN BARNABÁS. Piliscsaba, 2009. 218–224.

2010
Egy pozsonyi votívkép a Dóm kegyszobráról. In: Olvasó: tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerkesztette MÓD LÁSZLÓ és SIMON ANDRÁS. Szeged, 2010. 189–195.
Erzsébetvárosi köszöntő. In: A székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára Spányi Antal megyés püspök születésének 60. évében. Az Úr 2010. esztendejében. Szerkesztette MÓZESSY GERGELY, PESTINÉ PAICS MARIANNA, SMOHAY ANDRÁS, SMOHAY PÉTER. Székesfehérvár, 2010, 70–71.
Gottfried Bernhard Göz Mária Terézia képmása. In: Folia Historia XXVI. (2010) 113–117.
Lelkiségtörténeti motivációk a két Althan művészeti hagyatékában. Vác 2010.
Szent Fülöp diakónus ikonográfiájának hazai vonatkozásai. In: „Ez világ, mint egy kert…” tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerkesztette BUBRYÁK ORSOLYA. Budapest, 2010, 751–756.
Újabb adatok Kalazanci Szent József ikonográfiájához. In: A piarista rend Magyarországon. Szerkesztette FORGÓ ANDRÁS. Piliscsaba, 2010. 591–613.
Ünnep, jubileum, évforduló gyűjteményem szentképein. In: Rítus és ünnep. Szerkesztette BARNA GÁBOR – GYÖNGYÖSSY ORSOLYA. Szeged, 2010. 108–116.
Zsidóáldozatok. Kultusztörténet – ikonográfia. Budapest, 2010.

2011
– VARGA LAJOS: Ikonográfiai és kultusztörténeti adatok a váci Hétkápolnához. In: Odor nominis tui … Tanulmánykötet a Hétkápolna 300 éves jubileuma alkalmából. Szerkesztette SZTANKÓ ATTILA. H. n., é. n., 88–97.
A magyaróvári ispota Szent Rozália kápolnájának oltárképe a barokk Bécs Segítő Szentjeit bemutató festmény fényénél. In: Arrabona 49. (2011/2) 199–204.
Boldog Csáky Móric dominikánus szerzetes élettörténete és ikonográfiája. In: „Lehet, hogy hülyeség, de…” Az 50 éves Perger Gyula köszöntése. Szerkesztette SZÉKELY ZOLTÁN. Győr, 2011. 155–157.
Családtörténeti FÉNYképeskönyv. Budapest 2011.
Farsangi feszületek. Művészettörténeti Értesítő 60. (2011) 363–365.
Köszöntés Puskás Lászlónak. Görögkatolikus Szemle XXII. (2011/2.) 4.
Mártír szerzetes portréja Lébényben. Alba Regia 40. (2011) 155–158.
Maulbertsch Szent Quirinus oltárképének grafikai előzményei. Vasi Szemle LXV. (2011) 183–187.

2012
A Domonkos Rend magyarsága egy barokk rézmetszeten. Soproni Szemle LXVI. (2012/3.) 252–260.
A Szilárdfy család története. Egy tekintélyes kunszentmártoni család története. Összeállította az egyik leszármazott DR. SZILÁRDFY ZOLTÁN. Budapest, 2012.
Az efezusi hét szent alvó. Ikonográfia – kultusztörténet. In: Legeza László köszöntése hatvanadik születésnapján. Szerkesztette TÖRÖK JÓZSEF – WINDISCH ISTVÁN. Budapest, 2012. 95–102.
In memoriam Tölgyes Kálmán. Otthonunk Pomáz 9. (2012/8.) 4–5.
Keleti orvostestvérek Róma legjelesebb szentjei sorában. Görögkatolikus Szemle XXIII. (2012/3.) 12.
Konstantinápolyi Szent Lázár a képrombolás vértanúja. Művészettörténeti Értesítő 61. (2012) 99–101.
Krisztus a lelkek patikusa és orvossága. Művészettörténeti Értesítő 61. (2012) 317–320.
Krisztus hitelesnek tartott profilja a művészetben. In: Arrabona 50. (2012/1) 267–278.
Székesfehérvár-Felsőváros legkorábbi muzeális tárgya. Egy ereklyetartó a 100 éve született Sulyok János Ignác emlékének. Alba Regia 41. (2012)
Szent Gellért, mint karmelita. Egy különleges győri festmény ikonográfiája. Arrabona 50. (2012/2.) 245–252.
Születése centenáriumán Beslity István pomázi szerb papra emlékezem. Otthonunk Pomáz 9. (2012/10.)

2013
A megváltó vérrel éltető Szentháromság. Egy különleges képtípus Közép-Európában. Művészettörténeti Értesítő 62. (2013) 121–123.
A szakrális viasz. Különös tekintettel a húsvéti gyertyatartóra. Budapest, 2013. 1–60.
Egy különleges metszet és festmény Szent Ferenc ikonográfiájában. In: Nyolcszáz éves a Ferenc Rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, hitéleti és kulturális szerepéről II. Szerk.: MEDGYESY S. NORBERT – ÖTVÖS ISTVÁN – ŐZE SÁNDOR. Budapest, 2013. 840–844.

Év nélkül
- Szegedi gyökereimről. Beszélgetés dr. Szilárdfy Zoltán művészettörténész atyával. Dóm tér 6. é. n., 3–6.

Munkatárs:
Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrsg. von ENGELBERT KIRSCHBAUM SJ in zusammenarbeit mit GÜNTER BANDMANN, WOLFGANG BRAUNFELS, JOHANNES KOLLWITZ, WILHELM MRAZEK, ALFRED A. SCHMID, HUGO SCHNELL. Band 1–8. Basel — Freiburg —Rom — Wien, 1968–1976.
A keresztény művészet lexikona. Szerkesztette JUTTA SEIBERT. A magyar változat munkatársai KÖRBER AGNES — MAROSI ERNŐ — SZILÁRDFY ZOLTÁN — VÉGH JÁNOS. Budapest, 1986. 329. p.

Összeállította: Kerny Terézia és Terdik Szilveszter

Bibliográfia letöltése:   201501szilardfy_bibliografia.doc (115 kB)© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk