Speciálisan kezelt anyagok

Oklevéltár

 

 

Az oklevélgyűjtemény kiemelkedő darabjai a levéltár birtokában lévő középkori, Mohács előtti időből való oklevelek. Négy ilyen, valamint három későbbi, de még 16. századi oklevéllel rendelkezünk. Itt nyert elhelyezést két 18. századi armális (címereslevél), továbbá a püspökség két alapítólevele. Megtekinthető itt.
Speciálisan kezeljük az egyes püspökök személyi irathagyatékában fennmaradt további eredeti okleveleket (kinevezések, kitüntetések, díszoklevelek stb.); valamint az egyházmegyés papok hagyatékából származó hasonló iratokat.

Fotótár

 

 

A levéltár kezeli a püspökség gazdag fényképgyűjteményét. Több mint kétszáz album, s további mintegy 1500 fénykép és fényképsorozat tartozik hozzá. Hely-, művészet- és egyháztörténeti kutatóknak különösen ajánljuk figyelmébe. Leggyakrabban használt része Deponte József 1930-as években készített egyházmegyei templomfotó-gyűjteménye, illetve a teljes egyházmegyés papságról 1966-ban, 1977-ben és 1998-ban készített fényképsorozat. Segédlete darabszintű, helyben rendelkezésre áll, némi finomítás után tervezzük közzétételét e honlapon.

Kottatár

 

 

Az 1980-as években került a levéltár kezelésébe a székesegyház kottatára. Az anyag tekintéllyes részéről segédlet jelent meg Bárdos Kornél: Székesfehérvár zenéje 1688-1892 (Budapest, 1993) c. kötetében. Sajnos ennek készítésekor munkatársai a kottaanyag eredeti raktári rendjét és jelzeteit figyelmenkívül hagyva mechanikusan újraszámozták az anyagot, ami a korai helyi segédletek használhatóságát tönkrettette. Az ekvivalencia-táblázat készítésére irányuló munkáink állásáról itt tájékozódhat:
- bevezető: kotta_bevezeto.pdf (50 kB)
- katalógus: kottatari_katalogus.pdf (178 kB)

Térképtár

 

 

Levéltári jellegű, kéziratos térképek a székeskáptalani és a szemináriumi levéltár anyagából, elsősorban azok birtokairól. Az előbbihez csatolták a püspöki levéltárba bementett perkátai plébániai levéltárral együtt bekerült tisztázatlan eredetű - vélhetően eredendően a kegyúri család irattárához tartozó - térképeket is. Kiadott segédletét Dóka Klára készítette.

Tervtár

 

 

A püspöki levéltárnak hagyományos értelemben vett tervtára nem volt. Az újabb (1993 utáni) egyházkormányzati iratanyagban található nagyobb dokumentációk kezelése miatt alakítottuk ki. A munkát később visszamenőlegesen is szeretnénk elvégezni a korábbi iratanyagban.

Címergyűjtemény

 

 

A gyűjtemény legértékesebb részét katafalk címerek képezik. Ezek 19-20. századi nemesi vagy főpapi temetkezések során használt címerfestmények.
Megtekinthető itt.

Anyakönyvi másodpéldányok:

 

 

Méretük miatt külön kezelésen. A levéltárban megtalálható anyakönyvi másodpéldányok kötési rendje: év - plébánianév ABC-rendben - keresztelési-házassági-halálozási anyakönyv. Egy-egy év anyaga 4-8 kötetben található meg.
Az 1816-1822 közti állomány teljes, 1823-1827 között töredékes. Az 1828-tól 1895. szeptember 30-ig keletkezett másodpéldányokat a területileg illetékes megyei ill. városi levéltárak őrzik. 1895. október 1-jétől az állomány ismét itt található, gyűjtése folyamatos, 100 évnél öregebb része online is kutatható. Erről bővebben itt tájékozódhat.
A bérmálási anyakönyvek másodpéldányai külön sorozatot képeznek.

Canonica visitatio-gyűjtemény

 

 

Méretük és fontosságuk igényelte külön történő kezelésüket. Dóka Klára 19. századi anyagának segédletét elkészítette és kiadta. Ajánlhatjuk helytörténeti kutatóinknak Kuthy István kéziratos plébániai adatgyűjtését, melyben az egyházlátogatási jegyzőkönyvek épületekre és felszerelésükre vonatkozó részei magyar fordításban is megtalálhatóak.

Typariumok

 

 

A püspöki levéltár természetesen több pecsétnyomót és bélyegzőt őrzött meg. Az 1930-as évek közepén ezek egy része letétként az Egyházmegyei Múzeumba került, ahol mind a harmincas években; mind a múzeum 2002-2005 között látogatható egyházmegye-történeti kiállításán a nagyközönség is láthatott ízelítőt az állományból.

© Székesfehérvári Egyházmegye

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk