Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Cím: 2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.
Telefon: /fax.: (34) 311-622
E-mail: szenterzsebetovoda@gmail.com
Weboldal: http://www.szenterzsebetovoda.hu/

Óvodavezetõ: Aradvári Mihályné
Püspöki biztos: -

 


Óvodánk 1991. szeptemberében kezdte meg mûködését, s azóta is folyamatosan végezzük az óvoda épületének bõvítését, udvarának korszerûsítését, fejlesztését. 2004 õszén vehettük birtokunkba az óvoda szomszédságában kialakított tornaszobát és orvosi szobát. Jelenleg 5 vegyes életkorú csoportban 140 gyermeket nevelünk.

Óvodánkat a város családiházas övezetében tiszta, gondozott környezet veszi körül. Az udvar rendezett, ligetszerû, örökzöld növényekkel, sövénnyel övezett. Fából készült udvari játékaink célszerûek, esztétikusak és fejlesztõ hatásúak. Gesztenyefáink mellett nádtetõs árnyékolók (homokozó, körhinta) védik gyermekeinket az erõs napsugárzástól. Nyári idõszakban a szabadban történõ pihenést lehetõvé teszi a nyitható árnyékoló berendezés.

Intézményünk a városban és környékén az egyetlen egyházi fenntartású, keresztény nevelést biztosító óvoda. Az óvoda alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítõ tevékenységei:

Érzékszervi fogyatékos, valamint mozgásában korlátozott gyermekek integrált nevelése ép társaikkal együtt, csoportonként legfeljebb két fõvel.

Allergiás betegségek (tej-, tojás-, lisztérzékenység, egyéb) miatt különleges gondozást, egyéni ellátást igénylõ gyermekek integrált nevelése; lehetõvé téve az óvodai együttétkezést egészséges társaikkal, a speciális étrendet biztosítva. (Ezt saját fõzõkonyhánk teszi lehetõvé.)

További tevékenységek

Tehetséggondozás, képességfejlesztés: idegen nyelvvel való játékos ismerkedés, zenés gyermektorna, népi játék, néptánc oktatás.

Alapelveink

Gyermekközpontúság, játék kiemelt szerepe, a családokkal való szoros együttmûködés, differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód, a gyermekek testi – lelki szükségleteinek figyelembe vétele, teljesítménykényszertõl mentes fejlesztés, tanulás, anyanyelvi kultúra ápolása, kiegyensúlyozott, derûs légkör biztosítása.

Speciális elemek

Keresztény értékek átadása, alapjainak lerakása, magyarságtudat kialakítása, hazaszeretetre nevelés, néphagyomány õrzés (népzene, néptánc), anyanyelvi nevelés (népköltészet), környezet szeretetére nevelés, egészséges életmódra nevelés.

Céljaink

- Pedagógiai munkánk alapfeltétele olyan esztétikus, harmonikus és egészséges környezet kialakítása, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat és szívesen tevékenykednek.

- Kiemelt célunk egy olyan gyermekközpontú óvoda mûködtetése, ahol a keresztény hit alapjain a sokoldalú személyiségfejlesztés a képességek teljes körû kibontakoztatása, az egészséges életvitel megalapozása, valamint a magyar néphagyományok ápolása, átadása áll pedagógiai tevékenységünk középpontjában. Ezeket a követelményeket, elvárásokat úgy valósítjuk meg, - hogy a testi, értelmi és szociális képességek alakításával összhangban – az életkorra legjellemzõbb tevékenységnek, a mással nem helyettesíthetõ játéknak teremtünk helyet.

- Óvodánkban a keresztény nevelés nem hitoktatást jelent. A nevelõk életpéldájukkal, hitük gyakorlásával olyan keresztény légkört teremtenek, amelyet a gyermekek is megtapasztalhatnak. Keresõ – kutató magatartásuk, példakövetésük nyomán élményszintû „tudásra” tesznek szert. Ez a „tudás” töredékes, elmosódott, de jó alap lehet a továbbfejlesztésre, az élményszint meghaladására, - s ez a mi feladatunk Mindezek alapján óvodánkban a vallásos nevelés elsõsorban a keresztény értékek meghonosítása.

- Meggyõzõdésünk , hogy az óvodás korú gyermekeknek joga, hogy nemzetét éltetõ hagyományokat megismerje, ezekrõl pozitív élményeket szerezzen és ezáltal hiteles, követendõ mintákat kapjon.

- Hitvallásunk fontos eleme az „ünnepelni tudás” képességének alakítása is. Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy szívvel-lélekkel megrendezett családi ünnep emlékét milyen szeretettel hordjuk magunkban egész életünkön át. Ugyanezt a mély emléket szeretnénk beültetni a gyermekek lelkébe az óvodai ünnepek jó hangulatú, élményekben gazdag megvalósításával.

- Nevelésünkkel, ünnepeinkkel, hagyományainkkal azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe bele születtek múltja és jövõje is van.

© Székesfehérvári Egyházmegye 2005-2015

Impresszum | E-mail

Híreink | Média | Adattár | Gyűjteményeink | Történelmünk